rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 

Informacje dla studentów starających się o uczestnictwo

w programie ERASMUS+

 

 

 

Program Erasmus+ oferuje dwa rodzaje wyjazdów:

  • Wyjazd w celu realizacji części studiów – do uczelni współpracującej z PK (1 semestr)

  • Wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nie akademickiej   (1-3 miesiące)

 

W czasie wyjazdu na studia student może wystąpić o przedłużenie pobytu o kolejny semestr; zgoda na przedłużenie wydawana jest w porozumieniu z uczelnią partnerską, władzami dziekańskimi oraz DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

Na każdym stopniu studiów student może jednorazowo zrealizować wyjazd na studia w ramach programu  Erasmus+ oraz jednorazowo skorzystać z wyjazdu na praktykę.

 

 Kto może wyjechać?          

Na stypendium w ramach programu Erasmus mogą wyjechać osoby, które:

  • W momencie wyjazdu są studentami co najmniej  5–tego semestru studiów I stopnia, lub studentami 2 semestru studiów II stopnia. Wskazane jest, aby studenci II stopnia byli rekrutowani na wyjazdy, mające nastąpić w semestrze 2 (zimowym). W rekrutacji na praktyki mogą brać również udział studenci ostatniego roku, którzy będą w stanie zrealizować wyjazd w ciągu 12 m-cy od obrony pracy dyplomowej.
  • Spełniają kryteria kwalifikacji na wydziale WISiE (wysoka średnia ocen i dobra znajomość języka obcego).

 

Gdzie można wyjechać?

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może wyjechać na uczelnię zagraniczną, która posiada podpisaną umowę bilateralną w naszym Wydziałem. Aktualna lista uczelni wraz z liczbą oferowanych miejsc znajduje się na stronie DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Student ubiegający się o wyjazd na praktykę sam znajduje sobie miejsce praktyki w kraju UE. Wybrana firma zagraniczna nie może zarządzać programami unijnymi, nie może być instytucją UE, ani polską placówką dyplomatyczną.

 

Jak wyjechać na stypendium? 

Rekrutacja

Na przełomie miesięcy luty-marzec danego roku na Wydziale rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe i praktyki w ramach Programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego na stronach Wydziału w zakładce Aktualności po uzyskaniu informacji z DWM Sekcja Programu Erasmus PK o uruchomieniu rekrutacji na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z oferty wyjazdu w ramach Erasmusa, zgłaszają chęć wyjazdu do Wydziałowego Koordynatora. Aby uczestniczyć w rekrutacji należy dostarczyć  wypełniony i podpisany formularz Podania,

 

UWAGA!

Nie wszystkie uczelnie partnerskie oferują programy nauczania w zakresie wszystkich specjalności oferowanych na WISiE. Przed podjęciem decyzji należy wejść na stronę wybranej uczelni i sprawdzić ofertę modułów przeznaczona dla studentów Erasmusa. W czasie pobytu na stypendium student zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, przy zachowaniu jak najmniejszych różnic programowych.  Stopień korelacji programu realizowanego w uczelni partnerskiej w stosunku do programu PK ustalany jest z Wydziałowym Koordynatorem, a w przypadkach dyskusyjnych z Dziekanem WISiE.

 

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja na wyjazd odbywa się oparciu o punkty uzyskane za:

  • wyniki w nauce (średnia ocen) (50%)
  • znajomość języka obcego (rozmowa kwalifikacyjna w ramach Komisji Wydziałowej/egzamin w SJO PK, posiadane certyfikaty językowe) (20%)
  • zgodność programu studiów (20%)
  • aktywność związaną z kierunkiem studiów (nagrody, koło naukowe, samorząd) (10%)

 

Wydziałowy koordynator  ds.  Programu  Erasmus+  ogłasza informację  o  terminie  i  miejscu spotkania wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej Wydziału. W skład komisji wchodzą:

  • Koordynator Programu Erasmus na WISiE PK
  • Pracownicy WISIE PK

Po  zakończeniu  postępowania  rekrutacyjnego, w kolejnym dniu roboczym, Komisja  sporządza  listę  rankingową  studentów  zakwalifikowanych  do  programu Erasmus+, uporządkowaną według liczby punktów otrzymanych w procesie rekrutacji oraz protokół z posiedzenia Komisji.

Lista rankingowa przesłana zostaje do uczestników postępowania rekrutacyjnego (z zachowaniem tajności danych osobowych)  oraz do DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Po zakwalifikowaniu na Wydziale, wymagana jest dodatkowa akceptacja przez uczelnie partnerską. Samo zakwalifikowanie na studia przez PK nie gwarantuje wyjazdu!

Szczegółowe informacje, wymagane procedury oraz formularze potrzebne na kolejnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie.

Przed wypełnieniem i wysłaniem formularzy należy zapoznać się dokładnie z informacjami dotyczącymi całej procedury aplikacyjnej w danej uczelni. Poza formularzem zgłoszenia uczelnia zagraniczna może wymagać przesłania również innych dokumentów (formularza dotyczącego zakwaterowania, zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego, planu studiów i wykazu przedmiotów i ocen uzyskanych podczas studiów - Transcript of Records).

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie wymaganej przez uczelnię zagraniczną i w określonym przez nią terminie. Po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje z uczelni zagranicznej (najczęściej drogą elektroniczną) potwierdzenie przyjęcia oraz inne ważne informacje dotyczące wyjazdu.

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

Odwołania składa się pisemnie do Dziekana WISiE PK. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów wraz z uzasadnieniem zasadności odwołania.

 

Kompetencje Wydziałowego Koordynatora ds. Erasmusa:

• kwalifikacja na wyjazd;

• sporządzenie i zatwierdzenie planu studiów (Learning Agreement)

• zgoda na wyjazd, zmiana uczelni zagranicznej, zmiana terminu wyjazdu;

• zmiany do planu studiów (Learning Agreement);

• udzielenie zgody na skrócenie lub przedłużenie pobytu;

• rozliczenie dydaktyczne wyjazdu.

Pozostałe sprawy formalne i administracyjne realizowane są przez DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Koordynator na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

mgr inż. Anna Stypka
Katedra Technologii Środowiskowych
bud. WIŚiE  ul. Warszawska 24, pok.402;
tel.: 12 628 28 73
e-mail: anna.stypka@pk.edu.pl
      
ostatnia modyfikacja: 14.11.2021 r. 29268 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt