OPIEKUNOWIE KIERUNKU / SPECJALNOŚCI

studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022:

 

kierunek: inżynieria środowiska – dr inż. Piotr Beńko

specjalność I i II stopień: Hydroinżynieria –  dr inż. Bernard Twaróg 

specjalność I i II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - dr inż. Robert Płoskonka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– dr inż. Kazimierz Wojtas

specjalność II stopień: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle- prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

specjalność II stopień: Environmental and Land Engineering - dr hab. inż. Jerzy Mikosz

 

kierunek: energetyka – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I i II stopień: Energetyka  niekonwencjonalna –  prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski 

specjalność I i II stopień: Systemy i urządzenia energetyczne – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I stopień: Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze – prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

specjalność II stopień: Modelowanie komputerowe w energetyce – dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

specjalność II stopień: Energy Systems and Machinery – dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I i II stopień – dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Anna Lenar-Matyas

 

kierunek: geoinformatyka  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK 

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Izabela Godyń

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza I stopień – dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA KIERUNKU (SPECJALNOŚCI)

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI PK:

 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest powoływany przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na czas trwania kadencji dziekańskiej po konsultacji z dyrektorem (lub zastępcą dyrektora) właściwej katedry.
 1. Do obowiązków opiekuna kierunku (specjalności) należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego roku z/ze:
  1. władzami dziekańskimi i władzami katedr,
  2. kierownikami przedmiotów na danym kierunku (specjalności),
  3. osobą w dziekanacie odpowiedzialną za sprawy administracyjne studentów danego kierunku (specjalności),
  4. starostami roku w bieżących sprawach dla danego kierunku (specjalności),
  5. samorządem studentów.
 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest zobowiązany do:
 1. uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym dla studentów I roku wszystkich kierunków na I i II stopniu studiów,
 2. przygotowania i wygłoszenia prezentacji związanej z wyborem specjalności na danym kierunku studiów,
 3. corocznej aktualizacji treści na temat danego kierunku (specjalności) w wydziałowym serwisie rekrutacyjnym (www.wisie.pk.edu.pl/rek) w porozumieniu ze specjalistą ds.promocji,
 4. współpracy z zastępcami dyrektorów ds. kształcenia w zakresie kwalifikacji studentów na moduły wybieralne oraz wyboru tematu pracy dyplomowej.
 1. Do zadań opiekuna należy przyjmowanie uwag i opinii (dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych) od kierowników przedmiotów i studentów uczestniczących w zajęciach.

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/