Koła naukowe

  KOŁA NAUKOWE na WIŚiE 

 

NAZWA KOŁA KATEDRA OPIEKUN NAUKOWY KONTAKT 
SKN Hydrogeomatyki „Szuwarek” Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Marta CEBULSKA

tel.: 12 628 2085
profil FB

SKN Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa /Ś-6/ dr inż. Jarosław MÜLLER

tel.: 12 628 2086

profil FB

SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju "AQUARIUS" Katedra Wodociągów Kanalizacji i Monitoringu Środowiska /Ś-3/

dr inż. Joanna BĄK

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

tel.: 12 628 2842

tel.: 12 628 2871

profil FB

SKN Ochrony Środowiska Katedra Technologii Środowiskowych /Ś-4/

dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK 

dr hab. inż. Anna CZAPLICKA

tel.: 12 628 2183
tel.: 12 628 2878

profil FB

SKN Budownictwa Hydrotechnicznego "HYDROTECH" Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Andrzej WOLAK

tel.: 12 628 2817

SKN Inżynierii Środowiska „Piątak” Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Bernard TWARÓG tel.: 12 628 2849
SKN Energetyki i Ochrony Środowiska Katedra Energetyki /Ś-2/

dr inż. Marek MAJDAK

tel.: 12 628 3805


KOŁA NAUKOWE
 
Koła naukowe są z definicji samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych naukowców. W praktyce to doskonała możliwość rozwoju zainteresowań i realizacji ambicji, ponieważ SKN organizują konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Działalność w kole jest także okazją by nauczyć się współpracy, sprawdzić organizacyjnie i ...poznać nowych ludzi. Warto być jednym z tych, którzy robią coś więcej. Członkowie kół postrzegani są jako najzdolniejsi i najaktywniejsi, co stwarza im szansę na zdobycie jeszcze podczas studiów cennych doświadczeń zawodowych – mogą korzystać z branżowych szkoleń potwierdzonych certyfikatami lub prowadzić badania na zlecenie firm zewnętrznych.

 

  

 

Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek” (ang. Students' Scientific Movement Hydrogeomatic "Szuwarek"). Koło to zrzesza studentów, którzy prowadzą prace badawcze z zakresu m.in. hydrologii, meteorologii oraz geomatyki. Program koła naukowego obejmuje: warsztaty komputerowe, współpracę ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich oraz OSGeo Polska. Opiekunami koła są dr inż. Marta Cebulska oraz dr inż. Robert Szczepanek. Koło ma na koncie organizację dużych, ogólnopolskich wydarzeń jak np. I. spotkanie użytkowników QGIS czy GISDay.
 
Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM (ang. Students' Scientific Movement of Ventilation, Air-conditioning and Heating "EQUILIBRIUM"). Celem członków tego koła jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i dziedzin pokrewnych. Program Koła obejmuje nawiązywanie współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką zgodną z profilem SKN EQUILIBRIUM, organizowanie warsztatów, szkoleń dla członków Koła oraz uczestnictwo w konferencjach. Opiekunem koła jest: dr inż. Jarosław Müller. Sztandarowym przedsięwzięciem członków koła jest organizacja cyklicznej już imprezy naukowej czyli konferencji OSA.
 
Studenckie Koło Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju „Aquarius” (ang. Students' Scientific Movement of Sanitary Engineering in Sustainable Development "Aquarius"). Członkowie Koła biorą udział w pracach badawczych, a także poszerzają swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w zakresie inżynierii sanitarnej poprzez przygotowywanie referatów na sesje i konferencje oraz uczestnictwo w szkoleniach. Koło organizuje seminaria we współpracy z PZITS i MOIIB. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w wyjazdach naukowo-technicznych i wizytach studyjnych w firmach i obiektach związanych z szeroko pojętą inżynierią sanitarną. Organizowane są także wyjazdy, których celem jest zwiedzenie i poznanie elementów systemów: zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Miasta Krakowa.

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska (ang. Students' Scientific Movement of Environmental Protection). Członkowie tego koła starają się pogłębiać wiedzę związaną z ochroną środowiska oraz promować ekologiczne zachowania w społeczeństwie. Organizują przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz podejmują interwencje we wszystkich przypadkach degradacji środowiska. Opiekunami koła są dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Anna Czaplicka.

Koło Naukowe Budownictwa Hydrotechnicznego "HYDROTECH" (ang. Students' Scientific Movement of Hudraulic Structure "HYDROTECH"). Jest kołem skupiającym studentów, którzy pragną pogłębiać wiedzę z zakresu budownictwa, w szczególności hydrotechnicznego oraz rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. Koło realizuje swoje cele poprzez wyjazdy na ciekawe obiekty hydrotechniczne, badania polowe na tych obiektach oraz współpracę ze stroną francuską w ramach umowy z uczelnią AgroParisTech. Opiekunem koła jest dr inż. Andrzej Wolak. 

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska „Piątak” (ang. Students' Scientific Movement of Environmental Engineering "Piątak"). Skupia studentów zajmujących się relacjami inżynierii i środowiska naturalnego. Studenci działający w tym kole interesują się pogłębianiem praktycznie wszystkich gałęzi wiedzy, które poznają na studiach. Co oznacza, że w kole nie brakuje ciekawych projektów, którymi zajmują się jego członkowie. Opiekunem koła jest dr inż. Bernard Twaróg.
  
Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska (ang. Students' Scientific Movement of Energy and Environmental Protection). Zrzesza studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej energetyki cieplnej (konwencjonalnej i odnawialnej) oraz zagadnieniami ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem oddziaływania elektrowni i elektrociepłowni. Jesteśmy grupą młodych i ambitnych ludzi, którzy nie ograniczają się jedynie do „niezbędnego minimum”, chcą się nauczyć czegoś więcej, rozwijać się i tworzyć. Co robimy? Głównym założeniem naszego Koła jest poszerzanie wiedzy w w/w zakresie, zdobywanie praktycznych umiejętności (prace eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe) oraz integrowanie środowiska studenckiego. Realizujemy je poprzez spotkania warsztatowe, seminaria, konferencje i wyprawy naukowe.

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/