rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 

Opis specjalności | Atuty | Dla kogo | Program | Szczegóły programu | Kontakt

OPIS KIERUNKU STUDIÓW II STOPNIA

Kierunek studiów Environmental and Land Engineering prowadzony w języku angielskim kształci i przygotowuje przyszłych inżynierów do:

  • projektowania i eksploatacji instalacji oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  • gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz energii odnawialnej,
  • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem,
  • analizy systemów ochrony powietrza,
  • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych
  • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

 

The Environmental and Land Engineering, conducted in English, educates and prepares future engineers for:

• design and operation of installations and heating, water and sewage networks,

• technology and construction of devices for water treatment and wastewater treatment,

• waste management and energy recovery from waste and renewable energy,

• assessment of geotechnical conditions and phenomena related to the interaction between the building and the ground,

• analysis of air protection systems,

• design and operation of installations of low energy buildings

• effective use of modern engineering software.

 

ATUTY

W odróżnieniu od innych prowadzonych specjalności, studia na kierunku E&LE dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień związanych ze wszystkimi obszarami inżynierii środowiska (woda, powietrze, gleba, klimat wewnętrzny, energia). 

Studia prowadzone są w języku angielskim w mniejszych grupach i w międzynarodowej atmosferze ze studentami zagranicznymi studiującymi na PK.

Zajęcia prowadzi grono wybranych wykładowców doświadczonych w prowadzeniu zajęć na uczelniach zagranicznych oraz zaproszeni wykładowcy z zagranicy.

Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą oraz stosowanie nowoczesnych technik nauczania, z naciskiem na dużą aktywność i samodzielność studenta w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.  

Dzięki współpracy PK z Università di Cagliari (Sardynia, Włochy) studia te dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Każdego roku grupa studentów będzie miała możliwość odbycia 2. i 3. semestru studiów na Università di Cagliari, co pozwoli im na równoczesne uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów: Politechniki Krakowskiej i Università di Cagliari.

ADVANTAGES

In contrast to other specializations, studies in the E & LE field provide the opportunity to learn a wide spectrum of issues related to all areas of environmental engineering (water, air, soil, indoor climate, energy).

The studies are conducted in English in smaller groups and in an international atmosphere with foreign students studying at the CUT.

Classes are conducted by a group of selected lecturers experienced in conducting classes at foreign universities and invited lecturers from abroad.

During the studies, special attention is paid to the direct contact of the student with the lecturer and the use of modern teaching techniques, with emphasis on the student's high level of activity and independence in the process of gaining knowledge and skills.

Thanks to the cooperation between the CUT and the Università di Cagliari (Sardinia, Italy), these studies give the opportunity to obtain a double diploma of graduation. Each year, a group of students will have the opportunity to complete the second and third semesters of study at the Università di Cagliari, which will allow them to simultaneously obtain two diplomas of graduation: Cracow University of Technology and Università di Cagliari.

 

DLA KOGO

Studia na II stopniu tego kierunku skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ PK lub na innych uczelniach technicznych. Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką środowiska oraz nowych technologii i wiążące swoją przyszłość z pracą w rozwojowej i dochodowej branży wykonawczo-instalacyjnej. Do grona tego należą zwłaszcza inżynierowie z doświadczeniem zawodowym w tym obszarze, którzy chcą uzupełnić i udokumentować swoje kompetencje. Warunkiem rekrutacji na kierunek E&LE  jest dobra znajomość języka angielskiego.

FOR WHOM

The second-level studies in this field are addressed to people holding the professional title of engineer or master's degree in engineering under the first-level studies or uniform master's studies in the field of environmental engineering in the field of specializations at the Faculty of Environmental Engineering or other technical universities. The second group to which the studies are addressed are persons with the professional title of engineer or master's degree obtained after studies other than environmental engineering, interested in the subject of the environment and new technologies and binding their future with work in the development and profitable executive and installation industry. This group includes in particular engineers with professional experience in this area who want to supplement and document their competences. The recruitment requirement for the E&LE is a good knowledge of English.

 

Pierwszy semestr

Podczas studiów drugiego stopnia na kierunku E&LE celem jest zdobywanie wiedzy specjalistycznej oraz rozwój kreatywności przy samodzielnym rozwiązywaniu różnych zagadnień inżynierskich.  Podczas pierwszego semestru studiów zdobywasz wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę studiowania na kolejnych semestrach i będą pomocne w zdobywaniu bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W programie pierwszego semestru oferujemy takie przedmioty, jak Geographic Information Systems, data analysis and statistics, oraz applied hydraulics, a także bardziej specjalistyczne: municipal infrastructure, soil remediation i building installations. Poznajesz także nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane w trakcie pracy projektanta (REVIT i FLUENT).

Podczas tego semestru odbędzie się także kwalifikacja studentów E&LE do udziału w programie podwójnego dyplomowania w ramach współpracy z Università di Cagliari.

First semester

During the second-cycle studies in the E & LE field, the aim is to acquire specialist knowledge and develop creativity while solving various engineering problems independently. During the first semester of study, you gain knowledge and skills that form the basis for studying in the following semesters and will help you acquire more specialized knowledge and skills. In the program of the first semester we offer such subjects as Geographic Information Systems, Data Analysis and Statistics, and Applied Hydraulics, as well as more specialized ones: Municipal Infrastructure, Soil Remediation and Building Installations. You also learn about modern software used during the designer's work (REVIT and FLUENT).

During this semester there will also be a qualification of E&LE  students to participate in the double degree program in cooperation with the Università di Cagliari.

 

Drugi semestr (możliwość studiowania w Università di Cagliari)

Drugi semestr studiów na kierunku E&LE poświęcasz na poznanie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu wodociągów i kanalizacji (Water Supply and Sewerage) oraz technologii wody i ścieków (Water and Wastewater Treatment) , usuwania i unieszkodliwiania odpadów (Solid Waste Management) , a także projektowania i eksploatacji energooszczędnych budynków (Energy Effficient Buildings) i kontrolowania jakości powietrza wewnątrz budynków (Indoor Air Quality). Jest też możliwość wybrania dodatkowego przedmiotu związanego z zainteresowaniami studenta.

Studenci zakwalifikowani do programu podwójnego dyplomowania będą podczas tego semestru studiowali w Università di Cagliari we Włoszech według zbliżonego programu studiów. Natomiast do grupy pozostającej na PK dołączą studenci z Università di Cagliari.

Second semester (opportunity to study at the Università di Cagliari)

The second semester of the E&LE field course is devoted to getting to know and deepening specialist knowledge in the field of Water Supply and Sewerage as well as Water and Wastewater Treatment, Solid Waste Management and design and exploitation of Energy Efficient Buildings and Indoor Air Quality control of buildings. It is also possible to choose an additional subject related to the student's interests.

Students qualified for the double diploma program will be at Università di Cagliari in Italy during this semester, according to a similar degree program. On the other hand, students from Università di Cagliari will join the group remaining at the CUT.

 

Trzeci semestr (możliwość studiowania w Università di Cagliari)

Ostatni semestr upływa Ci na przygotowaniu pracy magisterskiej na wybrany przez Ciebie temat pod kierunkiem wybranego wykładowcy oraz do jej obrony. Jednak wciąż będziesz uczestniczył w zajęciach pogłębiających Twoją wiedzę na temat na temat współdziałania budowli i gruntu (Soil-Structure Interactions) oraz metod i instalacji ochrony powietrza (Air Protection).

Studenci zakwalifikowani do programu podwójnego dyplomowania będą podczas tego semestru kontynuowali studia w Università di Cagliari we Włoszech, podobnie jak studenci z Cagliari na PK. 

Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie pracy dyplomowej zostajesz absolwentem WIŚ PK z tytułem magistra inżyniera. Studenci, którzy uczestniczyli w programie podwójnego dyplomowania, otrzymają również prestiżowy dyplom ukończenia Università di Cagliari  (Master in Environmental and Land Engineering).

 

Third semester (opportunity to study at the Università di Cagliari)

You pass the last semester preparing your master's thesis on the subject chosen by you under the supervision of the chosen lecturer and defending it. However, you will continue to participate in activities that deepen your knowledge about the interaction between building and soil (soil-structure interactions) and methods and installations of air protection.

Students qualified for the double diploma program will continue their studies at Università di Cagliari in Italy during this semester, as well as students from Cagliari at CUT.

After passing the last semester and defending your diploma thesis, you are a graduate of Faculty of Environmental Engineering CUT with a master's degree in environmental engineering. Students who have participated in the double diploma program will also receive the prestigious diploma of Università di Cagliari (Master in Environmental and Land Engineering).

 

KONTAKT / CONTACT INFO

Email queries about Double Degree Programme should go either to: jmikosz@pk.edu.pl or jmuller@pk.edu.pl 

 
      
ostatnia modyfikacja: 23.05.2022 r. 51002 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt